PRACOWNIA

Warunki współpracy§1. Zlecenia

1.Zlecenie na wykonanie pracy jest przyjmowane tylko z drukiem zlecenia dostarczanym przez naszą Firmę lub do pobrania z naszej strony http://www.laboratorium.ciapdent.pl/download.htm

2.Na życzenie lekarza możemy przygotować kosztorys wstępny całej pracy

3.Cena za wykonaną pracę jest liczona wg powyższego cennika.

4.Ceny są cenami brutto w PLN. Jeżeli praca jest wykonywana do innych krajów wtedy cena w PLN jest przeliczana na EUR wg Kursu „średni” NBP w dniu wystawiania faktury.

5.Cena stopu złota w trakcie obowiązywania cennika może ulec zmianie ze względu na zmiany cen metali szlachetnych na rynkach międzynarodowych.

§2. Dostawa

1.Opłaty za dostawę pracy ponosi strona wysyłająca

2.W razie korzystania z takich środków jak PKS,PKP,BUSY lub inne linie autobusowe należy Nas powiadomić o terminie wysyłki , godzinie wyjazdu i numerze rejestracyjnym oraz w miarę możliwości telefon kierowcy.

3.Za takie pozycje jak : wszystkie rodzaje szyn, odlewy, naprawki, modele diagnostyczne, pojedyńcze wkłady i korony, kosztorysy - koszty przesyłki w obie strony ponosi zlecający.

§3. Terminy

1.Za termin przyjęcia pracy rozumiemy moment gdy przesyłka znajduje się w laboratorium

2.Termin na wykonanie poszczególnych etapów wynosi 4 dni robocze ( 96 godzin ) od momentu dostarczenia prawidłowych wycisków.

3.Do dni roboczych nie wlicza się soboty, niedzieli oraz świąt i dni ustawowo wolnych

4.Pkt 2 nie dotyczy wykonania takich etapów jak : łyżka indywidualna, wzornik, naprawa złamanej protezy.

5.Jeżeli termin z pkt 2 ma być skrócony należy to bezwzględnie omówić z kierownictwem laboratorium.

6.Jeżeli ma zastosowanie pkt 5 może być naliczona dodatkowa opłata za przyśpieszenie terminu w wysokości do 50% ceny usługi.

§4. Faktury , opłaty i dokumenty

1.Za wykonane prace są wystawiane faktury

2.Termin płatności faktury wynosi 7 dni od momentu jej wystawienia.

3.Za nieuregulowanie w terminie płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

4.Do każdej FV wystawiamy dokumenty zgodnie z Dz.U. Nr 93 poz.896 z 2004 r

5.Do każdej FV lekarz ma obowiązek dostarczyć imię i nazwisko pacjenta lub oznaczenie celem identyfikacji pacjenta.

6.W razie wysyłki prac poza UE koszty opłat celnych i innych kosztów odpraw ponosi zamawiający

§5. Odpowiedzialność

1.Za wykonaną prace Nasze laboratorium ponosi odpowiedzialność i udziela gwarancji na materiały z których została wykonana praca.

§6. Miejsce wykonywania

1.Miejscem wykonywania prac jest pracownia protetyczna CIAPdent w Krakowie

§7. Skuteczność uzgodnień

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne z uwzględnieniem przepisów wykonywania produktów medycznych na zamówienie. Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 896.

§8. Uzgodnienia końcowe

1.Zlecając pracę do wykonania w naszym laboratorium jednocześnie akceptujemy warunki współpracy.

2.Wypełniając zlecenie i zlecając pracę akceptujemy aktualny cennik.

3.Cena wykonania pracy obowiązuje z dnia zlecenia.